За АУ

От създаването си през 1945 г. до днес Аграрният университет – Пловдив разпространява знания, съхранява и обогатява традициите в българското земеделие. Утвърждава се като национален център на аграрната наука и образование в България.

Възпитаници на АУ – Пловдив са над 22 000 агрономи, инженери, еколози, икономисти, от които над 1900 чуждестранни граждани.

Аграрният университет провежда обучение на европейско ниво в трите образователни степени: “бакалавър”, “магистър” и “доктор”.


Мисията на Аграрния университет – Пловдив е:

  • Да осигурява качествено обучение, ориентирано към студента и гарантиращо конкурентоспособност на българския, европейския и международния пазар на труда.
  • Да провежда научни изследвания, ориентирани към бързо внедряване в практиката.
  • Да изгражда личности с ясна гражданска позиция, способни да формират политиката и стратегията в аграрния сектор.
  • Да съхранява любовта на българина към земята и нейните богатства, жаждата за знание и традициите на висшето аграрно образование и наука.
  • Аграрният университет да заслужи обществено признание като водещ в аграрния бизнес, наука и образование. 

Аграрният университет е акредитиран през 2006 г. от Националната агенция за оценяване и акредитация с най-високата оценка „много добър”. Акредитацията е валидна за 6-годишен период.

Свидетелство за акредитация

 

Национална агенция за оценяване и акредитация при Министерски съвет на основание чл.85, ал.1, т.7 от Закона за висшето образование за периода 1.05.2008 г. – 30.04.2009 г. обнародва:

Институционално акредитирани висши училища в Република България и техните основни структурни звена

Акредитирано висше училище:
структурни звена съгласно становище на МОН за съответствие с изискванията на ЗВО

Дата на получена Акредитация и оценка

Срок на валидност на акредитацията

Аграрен университет - Пловдив

2.11.2006 г.

Много добра

2.11.2012 г.

Факултет „Агрономство”
Факултет „Лозаро - градинарство”
Факултет „Растителна защита и агроекология”
Факултет „Икономика”


История

Ректори през годините