За АУ

От създаването си през 1945 г. до днес Аграрният университет – Пловдив разпространява знания, съхранява и обогатява традициите в българското земеделие. Утвърждава се като национален център на аграрната наука и образование в България.

Възпитаници на АУ – Пловдив са над 30 000 агрономи, инженери, еколози, икономисти, от които над 3000 чуждестранни граждани.

Аграрният университет провежда обучение на европейско ниво в трите образователни степени: “бакалавър”, “магистър” и “доктор”.


Мисията на Аграрния университет – Пловдив е:

 • Да осигурява качествено обучение, което гарантира на студента знания, предприемачески умения и самочувствие за успешна реализация на българския, европейския и международния пазар на труда.

 • Да подготвя кадри, способни да работят за осигуряване на качествени и безопасни храни, фуражи и биогорива, отговарящи на високите изисквания на европейските стандарти чрез използване иновативни практики в условията на информационното общество.

 • Да провежда фундаментални и приложни научни изследвания, ориентирани към бързо внедряване в практиката, за адекватно интегриране на сектора в европейското земеделие.

 • Да изгражда отговорно отношение към земеделието като доставчик на обществени услуги, включително и тези, свързани с климатичните промени.

 • Да съхранява любовта на българина към земята, жаждата за знание и традициите на висшето аграрно образование, като отдава нарастващо значение на ценностните и етични обществени разбирания за запазване и развитие на традиционните продукти и производствени методи.

 • Да изгражда личности с ясна гражданска позиция, способни да формират политиките и стратегията в аграрния сектор.

 • Аграрният университет да заслужи обществено признание като водещ в аграрния бизнес, наука и образование в страната и желан международен партньор.

 

Аграрният университет е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9,61 по десетобалната система. Акредитацията е валидна до 2025г.

 

На 4 април 2019 г. Акредитационният съвет на НАОА взе следните решения

 1. Дава институционална акредитация на Аграрен университет – Пловдив на основание на обща оценка по критериите 9.61.
 2. Дава положителна оценка на средата за дистанционно обучение в Аграрен университет – Пловдив.
 3. Срокът на валидност на акредитацията е ШЕСТ години, в съответствие с чл. 79, ал. 4, т. 1 от ЗВО.
 4. Определя капацитет на висшето училище от 4200 студенти. 

 

 

История

 

Ректори през годините