АУ е лидер в страната в три професионални направления
07.09.2017
Аграрният университет според най-актуалните данни вече повежда и в направление животновъдство, след като запазва лидерството си от миналата година в растениевъдство и растителна защита. Изкачва се с едно стъпало и е на шеста позиция по туризъм.
 
Данните в новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България (http://rsvu.mon.bg) очертават тенденция за постепенно подобряване на реализацията на пазара на труда на специалистите, придобили висше образование в България през последните 5 години, но в същото време потвърждават наличието на големи различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование в зависимост от завършеното професионално направление и висше училище.